Loodsen en stallen 1:24

PAARDENSTALLEN

Houten Speelgoed paardenstallen

Stallen met boxen voor paarden in de populaire schaal 1:32 (o.a. Siku) en 1:24 (o.a. Schleich).